Právní upozornění


Avis Česká republika - smlouva o používání webových stránek

Rezervace na těchto webových stránkách
Jakákoli rezervace (ať už potvrzená nebo nepotvrzená) není nájemní smlouvou. Nájemní smlouva bude uzavřena až v okamžiku pronájmu automobilu a bude se řídit zákony státu, v němž je vozidlo pronajmuto.

Obecné podmínky
Avis Autovermietung GmbH - organizační složka, Klimentská 46, 110 02 Praha 1 (dále jen Avis) je vlastníkem a provozovatelem těchto webových stránek. Pro účely těchto smluvních podmínek se termíny my, náš, naše nebo nás vztahují na Avis. Než použijete naše webové stránky, pečlivě si prostudujte smluvní podmínky. Používáním těchto webových stránek vyjadřujete svůj souhlas a zavazujete se řídit se těmito smluvními podmínkami.

Ochrana údajů
S veškerými osobními údaji, které nám poskytnete při používání těchto webových stránek, bude nakládáno ve shodě s naší politikou ochrany osobních údajů.

Vlastnická práva
Všechny obchodní značky, copyright, vlastnická práva týkající se databáze, práva duševního vlastnictví na dokumenty publikované na těchto webových stránkách (taktéž i organizační struktura a mapa stránek) a softwarové kódování těchto stránek, jsou vlastněny přímo společností Avis nebo držiteli licencí této společnosti. Bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno kopírovat, upravovat, pozměňovat, publikovat, vysílat, distribuovat, prodávat nebo převádět jakýkoli materiál nebo softwarové kódování nebo jejich části. Obsah těchto webových stránek je možno stahovat, tisknout a kopírovat pro osobní, nekomerční použití.

Přijatelné používání
Tyto webové stránky smíte používat pouze ve shodě se smluvními podmínkami a za účely, které odpovídají příslušným zákonům, směrnicím a vyhláškám České republiky nebo právního systému státu, ze kterého jste se napojili na tyto webové stránky.

Jmenovitě souhlasíte s tím, že nebudete:

 • - vkládat, převádět nebo rozšiřovat na této stránce jakékoli informace, které by mohly někoho poškodit nebo jsou obscénní, lživé nebo jinak nezákonné;
 • - používat tyto webové stránky způsobem, který porušuje nebo by mohl porušovat práva někoho jiného;
 • - činit žádné nepovolené, falešné nebo podvodné rezervace;
 • - používat software, postupy nebo zařízení, které by jakýmkoli způsobem narušily nebo se pokusily narušit, elektronicky nebo manuálně provoz nebo funkčnost těchto webových stránek, včetně uploadování nebo zpřístupnění souborů obsahujících zavádějící údaje nebo viry;
 • - poškozovat, měnit nebo zasahovat do vzhledu celkového designu webových stránek nebo softwarového kódu;
 • - odesílat na tyto stránky a s nimi související infrastrukturu nepřiměřeně velké objemy dat;
 • - jakýmkoli způsobem získat nebo pokusit se získat neautorizovaný přístup na tyto stránky nebo jinou naši síť.

  Aniž by to narušilo jakákoli naše práva (zákonná i jiná), vyhrazujeme si právo:
  • zrušit vaši rezervaci bez předchozího vyrozumění ; a/nebo
  • znemožnit vám přístup na naše webové stránky,

  v případě, že jsme přesvědčeni (dle našeho úsudku), že porušujete jakákoli ustanovení těchto smluvních podmínek.

  Změny webových stránek
  Stránky můžeme měnit, vylepšovat nebo na nich upravovat informace, služby, produkty a jiné materiály, popřípadě ukončit činnost těchto stránek, to vše bez předchozího oznámení. Také si vyhrazujeme právo kdykoli upravovat smluvní podmínky, úprava nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění na těchto webových stránkách. Vaše další používání těchto stránek je interpretováno jako souhlas s upravenými smluvními podmínkami.

  Linky na jiné webové stránky
  Tyto stránky mohou obsahovat linky na jiné webové stránky. Neručíme za žádné jiné stránky a nejsme odpovědní za informace, materiály, produkty nebo služby na nich obsažené, ani za ty, k nimž se lze přes tyto stránky dostat. Přístup na jiné webové stránky přes linky na našich stránkách je na vaše riziko.

  Omezení odpovědnosti
  V žádném případě nejsme odpovědní za jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, trestní, exemplární nebo následné škody jakékoli povahy, které by vyplynuly z přístupu na naše webové stránky nebo jejich používání, popř. využití informací na nich obsaženým, včetně ztráty zisku a podobných jevů, bez ohledu na to, zda šly predikovat či nikoli, zda byly založeny na porušení smluvních podmínek, nezákonném jednání (včetně z nedbalosti), odpovědnosti za vady na výrobku nebo na jiném faktoru, a to i v případě, že jsme byli informováni o možnosti vzniku škody.
  Žádné ustanovení v těchto smluvních podmínkách neruší ani nelimituje naši odpovědnost za smrt nebo zranění zapříčiněné nedbalostí nebo úmyslně zavádějícím výkladem.

  Záruka
  Do maximální možné zákonné míry odmítáme garantovat informace, služby a materiály uvedené na těchto webových stránkách. Veškeré informace, služby a materiály poskytujeme dle aktuálních možností a bez jakékoli záruky.

  Náhrada škod
  Souhlasíte, že nahradíte, obhájíte a pokryjete všechny škody, ztráty, pohledávky a náklady (včetně přiměřených soudních výloh), které vzniknou na základě vašeho porušení těchto smluvních podmínek.

  Další ustanovení
  Tyto smluvní podmínky obsahují veškeré podmínky naší vzájemné smlouvy související s používáním našich webových stránek. Do těchto smluvních podmínek nebudou přidány žádná další ústní ani písemná ustanovení (včetně ustanovení v jakýchkoli brožurách nebo reklamních materiálech, které vydáváme).

  Používání těchto webových stránek a veškerých z nich stažených dokumentů, jakož i tyto smluvní podmínky, se budou řídit zákony České republiky a vy tímto souhlasíte, že se podřídíte nevýlučné pravomoci českých soudů.